Logo_sm.gif (5512 bytes)
cloverline.gif (608 bytes)

pa_17.jpg (19223 bytes)

cloverline.gif (608 bytes)
Snowy day.