Logo_sm.gif (5512 bytes)
cloverline.gif (608 bytes)

pa_21.jpg (19278 bytes)

cloverline.gif (608 bytes)
Jim, with Crash, Lucy and Stella at the beach.